NGK Spark Plug LKR6E

NGK Spark Plug LKR6E

Replaces:

Yamaha part no. 94702-00437

Suzuki part no. 09482-00649