NGK Spark Plug CR6HSA

NGK Spark Plug CR6HSA

Replaces:

Yamaha part no. 94701-00282

Suzuki part no. 09482-00406